สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
PBB (อำเภอเพระนครฯ-บางปะอิน-บางบาล-ผักไห่)
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา : 1650 ครั้ง ( ส่ง 36 / รับ 1277 )กศน.อำเภอบางปะอิน : 1820 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 1245 )กศน.อำเภอบางบาล : 983 ครั้ง ( ส่ง 84 / รับ 1265 )
กศน.อำเภอผักไห่ : 1463 ครั้ง ( ส่ง 6 / รับ 1262 )
บ้านแพน (อำเภอเสนา-บางไทร-บางซ้าย-ลาดบัวหลวง)
กศน.อำเภอเสนา : 1563 ครั้ง ( ส่ง 1 / รับ 1279 )กศน.อำเภอบางไทร : 1043 ครั้ง ( ส่ง 32 / รับ 1246 )กศน.อำเภอบางซ้าย : 921 ครั้ง ( ส่ง / รับ 1215 )
กศน.อำเภอลาดบัวหลวง : 1004 ครั้ง ( ส่ง 33 / รับ 1216 )
บ้านราชเรือหลวง (อำเภอบ้านแพรก-มหาราช-ท่าเรือ-นครหลวง)
กศน.อำเภอบ้านแพรก : 1294 ครั้ง ( ส่ง 84 / รับ 1209 )กศน.อำเภอมหาราช : 2111 ครั้ง ( ส่ง 162 / รับ 1258 )กศน.อำเภอท่าเรือ : 1117 ครั้ง ( ส่ง 12 / รับ 1245 )
กศน.อำเภอนครหลวง : 1260 ครั้ง ( ส่ง 14 / รับ 1231 )
พุทธรักษา (อำเภอภาชี-วังน้อย-อุทัย-บางปะหัน)
กศน.อำเภอภาชี : 1223 ครั้ง ( ส่ง 33 / รับ 1205 )กศน.อำเภอวังน้อย : 917 ครั้ง ( ส่ง 37 / รับ 1241 )กศน.อำเภออุทัย : 1627 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 1223 )
กศน.อำเภอบางปะหัน : 1092 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 1259 )