ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
2214 24 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งแบบสอบถามการประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
2213 24 เม.ย. 61 ทั่วไป  สรุปผลการปปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
2212 24 เม.ย. 61 ทั่วไป  ประกวดองค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |9
2211 23 เม.ย. 61 ทั่วไป  ขอให้ชี้แจงเรื่องการจัดจ้างทำป้ายRoll-UPประวัติศาสตร์ชาติไทย งานพัสดุ กศน.อำเภอท่าเรือ|1
2210 23 เม.ย. 61 ทั่วไป  กิจกรรมวันรักการอ่าน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |14
2209 23 เม.ย. 61 หนังสือเวียน  การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |14
2208 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  เชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อำนวยการ 16 แห่ง |15
2207 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  การประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ จังหวัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |15
2206 20 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งสรุปแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอมหาราช(โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส ๓ - ๔ กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
2205 19 เม.ย. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญาอวอร์ดปี61 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2204 19 เม.ย. 61 ทั่วไป  สรุปไทยนิยม รอบที่ 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2203 19 เม.ย. 61 หนังสือเวียน  สรุปไทยนิมยั่งยื่น รอบที่ 1 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2202 18 เม.ย. 61 ทั่วไป  แจ้งการมารายงานตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานราชการ กศน.อำเภอมหาราช บุคลากร| -
2201 18 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งตัวพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอมหาราช|1
2200 18 เม.ย. 61 ด่วนที่สุด  การประชุมทำสื่อเพื่อใช้อบรมประชาชนหลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2199 17 เม.ย. 61 ทั่วไป  ติดตามรายงานการนิเทศภายในสถานศึกษาครึ่งปีงบประมาณ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
2198 17 เม.ย. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2197 17 เม.ย. 61 ทั่วไป  การบันทึกและรายงานบ้านหนังสือปี2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2196 17 เม.ย. 61 ทั่วไป  ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอวังน้อย|1
2195 17 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งรายงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน สำนักงาน กศน. เวที 2 กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
2194 11 เม.ย. 61 ด่วนที่สุด  การตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2193 11 เม.ย. 61 ทั่วไป  การพัฒนาศักยภาพครู เรื่องการจัดการห้องเรียนออนไลน์ กศน.อำเภอวังน้อย สารบรรณกลาง| -
2192 11 เม.ย. 61 ทั่วไป  การรายงานวันลาข้าราชการ และพนักงานราชการ กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
2191 10 เม.ย. 61 ทั่วไป  ขอส่งแบบรายงานการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้างSmart ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
2190 10 เม.ย. 61 ทั่วไป  ส่งตัวพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอบางปะอิน|1
2189 10 เม.ย. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากร 16 แห่ง |16
2188 5 เม.ย. 61 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอดีตผู้บริหาร กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำนวยการ 16 แห่ง |16
2187 5 เม.ย. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม อำนวยการ 16 แห่ง |16
2186 5 เม.ย. 61 ทั่วไป  การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2185 5 เม.ย. 61 ทั่วไป  สถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System