ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
2153 21 มี.ค. 61 หนังสือเวียน  ขอความร่วมมือสำรวจเด็กตกหล่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |2
2152 21 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอท่าเรือ| -
2151 20 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บุคลากร 16 แห่ง |13
2150 20 มี.ค. 61 ทั่วไป  แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ประจำปี 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |13
2149 20 มี.ค. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกเว๊บไซต์ห้องสมุดฯภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |13
2148 19 มี.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |14
2147 19 มี.ค. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |15
2146 19 มี.ค. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |15
2145 19 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม กิจกรรมศิลปกรรมเล่าเรือง กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2144 19 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินหลักสูตรรายวิชาเลือก กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2143 16 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 3 แห่ง |3
2142 16 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานครูอาสาสมัครฯของสถานศึกษา กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
2141 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอบ้านแพรก|1
2140 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอท่าเรือ|1
2139 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอบางไทร|1
2138 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอภาชี|1
2137 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอบางปะหัน|1
2136 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภออุทัย|1
2135 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอเสนา|1
2134 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอบางปะอิน|1
2133 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอวังน้อย|1
2132 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  กำหนดการปราชญ์ กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอบางซ้าย|1
2131 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอบางซ้าย|1
2130 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอบางบาล|1
2129 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
2128 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอนครหลวง|1
2127 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอผักไห่|1
2126 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวที1 กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
2125 14 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอให้ชี้แจงเรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน งานพัสดุ กศน.อำเภอบางบาล|1
2124 13 มี.ค. 61 ทั่วไป  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System