จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 กศน.อำเภอผักไห่ กศน.อำเภอเสนา กศน.อำเภอวังน้อย กศน.อำเภอมหาราช กศน.อำเภอบางปะอิน และกศน.อำเภอบางปะหัน ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เข้าร่วมเพื่อให้เด็กมีความรู้และความสนุกสนานในกิจกรรม