โครงสร้างผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายกาเรียน ยืนยงชาติ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มอำนวยการ

นางสาวสุชิสา จีระวุฒิ
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวนริศรา เลิศวิลัย
นักจัดการงานทั่วไป (งานบุคลากร)

นางสาววนิดา แช่มสุขขี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกนกวรรณ ชโลธร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปรียานุช แจ่มทับทิม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑาทิพย์ คะชา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววันวิสา สุขสวัสดิ์
หัวหน้างานพัสดุ
นางกนกวรรณ บัวสด
นักจัดการงานทั่วไป (งานพัสดุ)

นางศิริพร เสือสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)

นายสมบัติ นาสวัสดิ์
พนักงานขับรถ
นายสุรกิจ จันทร์เขียว
พนักงานขับรถ
Untitled
คนสวน
นางสุนทรี จั่นโต
แม่บ้าน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

นายจักร์กฤษณ์ เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวันดี มงคลสระ
นักจัดการงานทั่วไป
นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

นางรัชนี ทัดกลิ่น
นักวิชาการศึกษา
นายวรวุฒิ บัวสด
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนันท์นภัส รุ่งอรุณ
นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

นางวราลี ศรีตระการ
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย

นางสาวขนิษฐา สืบรักษาตระกูล
นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาววิสุตา ขุ่มด้วง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางรานี น้อยสกุล