เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

วันจันทร์ที่ 6 เมษาย

Read more

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     วันที่ 30 เมษาย

Read more

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom สำหรับครู กศน.

วันที่ 24 เมษายน 256

Read more