สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดการตรวจไขว้ข้อมูลนักศึกษาที่จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานการสมัครของนักศึกษาที่จบการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)