เปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอลาดบัวหลวง และ กศน.อำเภอบางไทร)

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีงบประมาณ 2561 ของ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง และ กศน.อำเภอบางไทร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ณ ห้องสุพรรณิกา โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา