ประชุมประจำเดือน มีนาคม 62

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม ในที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงาน , การสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 2 , การสอบปลายภาคเรียน 2/2561 และเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 16 แห่งเข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากนางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมซักซ้อม และวางแผนการเลือกตั้งที่จะถึงนี้