ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) , การติดตามการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน , การสรุปจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 , และเรื่องอื่นๆ เพื่อสนองตามนโยบายของสำนักงาน กศน. โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 16 แห่งเข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากนายวิระ บุญประสิทธิ ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง และนางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมซักซ้อม และวางแผนการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

 

และได้มีการแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ย้ายและบรรจุใหม่ ดังนี้

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย้าย ได้แก่

  1. นายกรวุฒิ เกิดนาวี ผอ.กศน.อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
  2. นายอำไพ ข่าขันมะลี ผอ.กศน.อำเภอสนม จ.สุรินทร์ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรจุใหม่ ได้แก่

  1. นายบุญรอด แสงสว่าง รอง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
  2. นางดุจเดือน คำวัง ครูชำนาญการ กศน.อำเภอโคกสีสุพรรณ จ.สกลนคร ดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
  3. นางสาวมุกดา แข็งแรง ครูชำนาญการ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
  4. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ขันธชัย  ครูชำนาญการ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง

รูปเพิ่มเติม คลิ๊ก