เข้าร่วมโครงการ “การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ – หนองคาย”

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ “การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ – หนองคาย” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โดยโครงการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมตามเส้นทางที่รถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่าน โดยมีประชาชนที่อยู่ในเขตทางรถไฟความเร็วสูง จำนวน 300 คนมาร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ ทั้งนี้รถไฟความเร็วสูจากกรุงเทพ ถึง หนองคายมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 837 กิโลเมตร และการจัดโครงการในครั้งนี้จะศึกษาใน 5 ประเด็น คือ 1 สถานภาพปัจจุบัน 2. ผลกระทบด้านการก่อสร้างและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป 3. ผลกระทบด้านการค้าการลงทุน 4.ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว บริการและการขยายตัวของการใช้พื้นที่ และ 5 ผลกระทบด้านการเคลื่อนย้ายประชากร

ใส่ความเห็น