สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการวิทยากรแกนนำ (ครู ค.)

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค.) ในหลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและหลักสูตรการโปรโมทสินค้าเพื่อการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจสู่ชุมชนในระดับตำบล ในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการอบรมโครงการดังกล่าวได้มี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล  ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้

ในการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวิฒิ วากะดวน นักวิชาการศึกษา จากศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และนายทรงพล รังผึ้ง ครู กศน.ตำบลโพธิ์สาวหาญ สังกัด กศน.อำเภออุทัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิค ความรู้และแนวทางให้ครู ค. ทุกคนนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่ชุมชนและประชาชนต่อไป