ออกนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนสุขภาวะของประชาชน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนสุขภาวะของประชาชน ของอำเภอบางบาลและอำเภอผักไห่ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล