ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ (ซ่อม) ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ (ซ่อม) ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี