สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

ในการอบรมได้มีการชี้แจงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กับ ครู กศน.ตำบล ทั้ง 209 ตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การรวบรวมรายงานผลข้อมูล และแนวทางการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเพื่อการตรวจสอบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ