ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 1. นายวรทัต ลัยนันทน์                           22 พ.ย. 19 – 16 ส.ค. 21
 2. นายสุรศักดิ์ สุภาเพียร                         17 ส.ค. 21 – 31 ธ.ค. 26
 3. นายอุดม มาระวิชัย                               1 ม.ค. 27 – 30 พ.ย. 27
 4. นายปรีชา ตงมณี                                   1 ธ.ค. 27 – 14 พ.ย. 28
 5. นายปวัธน์ วาสิกศิริ                              15 พ.ย. 28 – 30 ก.ย. 34
 6. นายธีรเทพ ทองสถิต                            1 ต.ค. 34 – 30 ก.ย. 35
 7. นายประชุม พลเดช                               1 ต.ค. 35 – 30 ก.ย. 39
 8. นายฉันทะ พ่วงชิงงาม                          1 ต.ค. 39 – 14 พ.ค. 41
 9. นายเสวย วงศ์สุวรรณ                          15 พ.ค. 41 – 25 ต.ค. 44
 10. นายฉันทะ พ่วงชิงงาม                        26 ต.ค. 44 –  3 ธ.ค. 47
 11. นายชวโรจน์ ทองอำไพ                        4 ธ.ค. 47 – 20 ต.ค. 51
 12. นายมนตรี ลิมาภิรักษ์                          21 ต.ค. 51 – 10 ส.ค. 52
 13. ดร.ดิศกุล   เกษมสวัสดิ์                       11 ส.ค.52 – 30 พ.ย.54
 14. นายมนตรี ลิมาภิรักษ์                            1 ธ.ค. 54 – 16 ก.พ.57
 15. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์                         17 ก.พ. 57 – 26 ต.ค.57
 16. ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์                            27 ต.ค. 57 – 14 มิ.ย.60
 17. นางสาวลัดดาวัลย์  เลิศเพ็ญเมธา      15 มิ.ย.60 – 30 ก.ย.61