ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     วันที่ 30 เมษาย

Read more