ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค รายวิชาเลือก และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม)

วันที่ 4 ธันวาคม 256

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 รุ่นที่ 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read more