เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

ในวันที่ 28 กรกฎาคม

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ระยะที่ 2

วันที่ 18 กรกฎาคม 25

Read more

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom สำหรับครู กศน.

วันที่ 24 เมษายน 256

Read more

เยี่ยมชมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2562

Read more