จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์ของพระราชา สร้างความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13-14 มกราคม

Read more