ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นางรานี น้อยสกุล ศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยบุคลากร ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของ กศน.อำเภอในสังกัดทั้ง 16 แห่ง ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 เพื่อให้การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย