ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563

 

วันที่ 7 มกราคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ , บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเรื่อง

  • การเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2563
  • คำสั่งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2563
  • สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1
  • การสำรวจความพร้อมของพื้นที่จำหน่ายสินค้าในสถานีน้ำมัน PT
  • การจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง
  • กำหนดวันสอบ ,  รับข้อสอบ , การส่งรายชื่อกรรมการ N-Net 2/2562