เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ของสํานักงาน กศน. รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง)  ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการ Cleansing Data จากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา itw51 เพื่อเตรียมข้อมูลนำเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ต่อไป