สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับความอนุเคราะห์การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค”ไวรัสโคโรนา”(COVID-19)

วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ห้องประชุมกรุงเก่า , ห้องสมุดประชาชน , อาคาร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา , ห้องประชุม กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา และบริเวณรอบอาคารทั้งหมด เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากคนสู่คน