จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์ของพระราชา สร้างความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13-14 มกราคม

Read more

เข้าร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนและผลักดันการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ผักตบชวา และการยกระดับ Brand สินค้า กศน.

วันที่ 6 มกราคม 2563

Read more