สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 รุ่นที่ 2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 (รุ่นที่2) ให้กับครู กศน.ตำบล , ครู ศรช และครูสอนคนพิการ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รุ่นที่ 2) ได้แก่ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา , เสนา , บางไทร , บางซ้าย , อุทัย , บางปะหันและ วังน้อย  โดยได้รับเกียรติจากนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายธีรภัทร  อินทร์ศวร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุทัย และนางดุจเดือน คำวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง บรรยายแนะนำแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้