โครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษา กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรับมอบนโยบายการศึกษา

วันเสาร์ที่  14  กันยายน  2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษา กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรับมอบนโยบายการศึกษา  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์) เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. , นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ

ในการนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุยา ทุกคน ที่ร่วมให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดี และพัฒนาการศึกษาของประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ต่อไปได้และได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ และได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกคน รูปเพิ่มเติม