ประชุมสรุปผลและตรวจสอบกิจกรรมการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

วันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมสรุปผลและตรวจสอบกิจกรรมการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และให้การต้อนรับว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด (นางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์) ที่มาฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2562   พร้อมกล่าวชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ