ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ , บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเรื่อง

  • การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563
  • การสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 2562)  ของแต่ละอำเภอ
  • การแจ้งคืนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
  • การแจ้งของบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
  • สรุปผลการดำเนินแก้ไขประชากรวัยเรียน
  • สรุปร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบ N-Net 1/2562
  • การประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชน ประจำปี 2562 และการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน.ให้มีประสิทธิภาพต่อไป