เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

ในวันที่ 28 กรกฎาคม

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 25

Read more

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ระยะที่ 2

วันที่ 18 กรกฎาคม 25

Read more