เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

วันจันทร์ที่ 6 เมษาย

Read more