ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     วันที่ 30 เมษายน 2562 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (กรรมการและเลขานุการร่วม) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา อายุ 3-18 ปีโดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม ดังกล่าว สำนักงาน กศน.จะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและติดตามผล เข้าสุ่ระบบการศึกษาจำนวน 5,005 คน เพื่อส่งต่อให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป