สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กศน. และร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย

วันที่ 11 เมษายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย โดยได้รับเกียรติจากท่าน อภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร กศน. ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งมีบุคลากร กศน. ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด จำนวน 250 คน

ในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมรดน้ำ ขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติ จากท่าน อภิชาติ จีระวุฒิ ท่านกฤตชัย อรุณรัตน์ และ อดีตผู้บริหาร กศน.จังหวัด และข้าราชการที่เกษียณราชการ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

รูปเพิ่มเติม