เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 ประจำปี 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายจักรกฤษณ์ เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 ประจำปี 2562 สรุปและหาแนวทางในการจัดนิทรรศการ “โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ณ สถาบัน กศน.ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี