เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ , ข้าราชการครู , และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับการบรรยายจากวิทยากรจิตอาสา 904 เพื่อเป็นการขยายผลการฝึกโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างเข้าใจรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่

เนื้อหาสำคัญ กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัติรย์ของไทย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ประเภทของการทำจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ความหมายของการทำจิตอาสา และการทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา