เยี่ยมชมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม”ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน สืบสานภูมิปัญญามรดกไทย” ณ กศน.อำเภอเสนา และในเวลา 10.30 น. ได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการ “เปิดโลกอาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อ” ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอผักไห่ และ พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลตาลาน และบริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้บริการ