ประชุมปฏิบัติการนิเทศกลุ่ม “ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประชุมปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 7 ประเด็น ได้แก่

  1. ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
  2. การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์
  3. การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
  4. การเพิ่มอัตราการอ่านทุกรูปแบบ
  5. การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้
  6. การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
  7. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

โดยมีคณะนิเทศกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยคณะนิเทศ จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานศึกษาขึ้นตรง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา