ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

วันที่ 21 กัมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายโกเมน. จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU ) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการร่วมกันกำกับดูแลเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ให้ได้รับการศึกษาอบรมสั่งสอนและให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่กระทำผิดซ้ำอีก โดยมี นายอุทิศ เพ็ชรใต้. ผู้พิพากษาหีวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนาม