เข้าร่วมการตรวจราชการกรณีปกติหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. (ว่าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)  พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา


และในช่วงบ่าย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านแป้ง (นาทิพย์เกษม) ณ นาทิพย์เกษม ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการต้อนรับจาก นางอัญชลี ปสันตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปะอิน และคณะ อย่างอบอุ่น