เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางราณี น้อยสกุล ศึกษานิเทศก์ และนางนวพร คุณีพงษ์ ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสำนักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ2562 ในภาพรวมของกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกลุ่ม , สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี , สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี และสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี โดยมี เลขาธิการ กศน. ท่านศรีชัย. พรประชาธรรม เป็นประธานการประชุม และรับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรม กศน.ตามข้อสั่งการ รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ จากกลุ่มศูนย์จังหวัดภาคกลาง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และมอบหมายแนวทาง/เป้าหมายการดำเนินงานในห้วงถัดไป