ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม ณห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ข้าราชการครู และบรรณารักษ์ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในที่ประชุม

ในที่ประชุมได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการกิจกรรมสำคัฐตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) จำนวน 6 นโยบาย ได้แก่

  1. การดำเนินงาน “โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”
  2. การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
  3. การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์
  4. การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้
  5. การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน
  6. การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

มีการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 , หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเรื่องอื่นๆ เพื่อสนองตามนโยบายของสำนักงาน กศน.