ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนายทะเบียน และบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.อำเภอ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การวางแผนและการปรับปรุงผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม