Get Adobe Flash player

23362
Today
Yesterday
This Month
All days
9
2
148
23362
Your IP: 192.168.2.1

1111

 

                                                                   นายเอกชัย  ยุติศรี
                                                                             ครู

 

นางพัขรี  สาระถิน
ครู อาสาสมัครฯ

        

นางจารุพันธุ์  บุญฤทธิ์
ครูอาสาสมัครฯ

                  

นายประเสริฐ สาระถิน
   ครูอาสาสมัครฯ 

นางจิดาภา   สุขเกษม
ครูอาสาสมัครฯ

   

 

 

 

    นางสาวสมัย  สมภาร
      ครู กศน.ตำบล

 

 

 

 

  นายมงคล  นันทเสถียรไทย
         ครู กศน.ตำบล

 

 

 

 

        นางสาวพรทิพย์ สุวิจิต
           ครู กศน.ตำบล

 

 

 

 

    นางวิไลวรรณ เขตร์กุฎี
       ครู กศน.ตำบล

 

 

 

 

    นายมนตรี  พุฒิสนธิ์
      ครู กศน.ตำบล

 

 

 

 

     นายวิโรจน์ แย้มอุทัย
        ครู กศน.ตำบล

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       
       

     

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่
หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์  0-3539-2023  E-mail : ph1nfe@gmail.com