SWF file not found. Please check the path.

เว็บไซต์

เว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานในสังกัด

เว็บไซต์ กศน.อำเภอ
เว็บเซต์ห้องสมุดประชาชน

ระบบทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

e-Budget

ระบบบริหารงบประมาณออนไลน์ เพื่อตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายและยอดเงินงบประมาณ คงเหลือของหน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารและวางแผนกิจกรรมต่อไป

e-Office

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์เพื่อใช้ในการรับส่งหนังสือราชการ ระหว่าง
กศน.จังหวัด - สถานศึกษา
สถานศึกษา - สถานศึกษา

e-Person

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ใช้เก็บข้อมูลบุคลากรในเรื่องของประวัติการทำงาน การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์            ผลงานการฝึกอบรม ฯลฯ

 

e-salary

ระบบออกสลิปเงินเดือน รายรับ - รายจ่าย

คำนวนเงินบำนาญ

คำนวญเงินบำนาญหลังเกษียญอายุราชการ

สื่อการเรียนรู้

ศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอน

 

คำนวนค่าใช้จ่ายไปราชการ

การคำนวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางในการไปราชการ

สั่งข้อสอบออนไลน์

ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก และกำหนดห้องสอบออนไลน์

ระบบขอใช้รถยนต์ราชการ

ตารางการขอใช้รถยนต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

facebook

FACEBOOK สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

e-mail

ระบบ e-mail สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา