สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติและความเป็นมา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้งานการศึกษาผู้ใหญ่ทุกงานในจังหวัดและโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 37 ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ มาสังกัด ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัด กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา มีนายวรทัต ลัยนันท์ เป็นหัวหน้าศูนย์ ฯ และมีเจ้าหน้าที่ 17 คน 29 กันยายน 2523 – 15 ธันวาคม 2524 ได้ทำการก่อสร้างศูนย์ ฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์มกราคม พ.ศ.2525 ย้ายจากสำนักงานชั่วคราว ยุวพุทธิกสมาคมมายังสำนักงานใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัดใหญ่ชัยมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา จนถึงปัจจุบัน