โครงสร้างผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้บริหาร

[tmm name=”ผู้บริหาร”]

[tmm name=”บุคลากร”]

กลุ่มอำนวยการ

[tmm name=”กลุ่มอำนวยการ”]

[tmm name=”การเงินและบัญชี”]

[tmm name=”งานพัสดุ”]

[tmm name=”งานสารบรรณ”]

[tmm name=”พนักงาน”]

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

[tmm name=”กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา”]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

[tmm name=”กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ”]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

[tmm name=”กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย”]

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย

[tmm name=”กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย”]

กลุ่มตรวจสอบภายใน

[tmm name=”กลุ่มตรวจสอบภายใน”]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

[tmm name=”กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา”]