สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ชื่อ-สกุลวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
1นายวรทัต ลัยนันทน์ 22 พ.ย. 1916 ส.ค. 21
2นายสุรศักดิ์ สุภาเพียร17 ส.ค. 2131 ธ.ค. 26
3นายอุดม มาระวิชัย 1 ม.ค. 2730 พ.ย. 27
4นายปรีชา ตงมณี   1 ธ.ค. 2714 พ.ย. 28
5นายปวัธน์ วาสิกศิริ 15 พ.ย. 2830 ก.ย. 34
6นายธีรเทพ ทองสถิต1 ต.ค. 3430 ก.ย. 35
7นายประชุม พลเดช1 ต.ค. 3530 ก.ย. 39
8นายฉันทะ พ่วงชิงงาม 1 ต.ค. 3914 พ.ค. 41
9นายเสวย วงศ์สุวรรณ 15 พ.ค. 4125 ต.ค. 44
10นายฉันทะ พ่วงชิงงาม 26 ต.ค. 443 ธ.ค. 47
11นายชวโรจน์ ทองอำไพ 4 ธ.ค. 4720 ต.ค. 51
12นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ 21 ต.ค. 5110 ส.ค. 52
13ดร.ดิศกุล   เกษมสวัสดิ์     11 ส.ค.5230 พ.ย.54
14นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ 1 ธ.ค. 5416 ก.พ.57
15ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์17 ก.พ. 5726 ต.ค.57
16ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์   27 ต.ค. 5714 มิ.ย.60
17นางสาวลัดดาวัลย์  เลิศเพ็ญเมธา 15 มิ.ย.6030 ก.ย.61
18นายกาเรียน ยืนยงชาติ1 ต.ค.6212ส.ค.63
19นายวรรณวิจักษณ์ กุศล13 ส.ค.6318 พ.ย. 63
20นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์6 ม.ค. 66ปัจจุบัน