สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ชื่อ-สกุลวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
1นายวรทัต ลัยนันทน์ 22 พ.ย. 1916 ส.ค. 21
2นายสุรศักดิ์ สุภาเพียร17 ส.ค. 2131 ธ.ค. 26
3นายอุดม มาระวิชัย 1 ม.ค. 2730 พ.ย. 27
4นายปรีชา ตงมณี   1 ธ.ค. 2714 พ.ย. 28
5นายปวัธน์ วาสิกศิริ 15 พ.ย. 2830 ก.ย. 34
6นายธีรเทพ ทองสถิต1 ต.ค. 3430 ก.ย. 35
7นายประชุม พลเดช1 ต.ค. 3530 ก.ย. 39
8นายฉันทะ พ่วงชิงงาม 1 ต.ค. 3914 พ.ค. 41
9นายเสวย วงศ์สุวรรณ 15 พ.ค. 4125 ต.ค. 44
10นายฉันทะ พ่วงชิงงาม 26 ต.ค. 443 ธ.ค. 47
11นายชวโรจน์ ทองอำไพ 4 ธ.ค. 4720 ต.ค. 51
12นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ 21 ต.ค. 5110 ส.ค. 52
13ดร.ดิศกุล   เกษมสวัสดิ์     11 ส.ค.5230 พ.ย.54
14นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ 1 ธ.ค. 5416 ก.พ.57
15ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์17 ก.พ. 5726 ต.ค.57
16ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์   27 ต.ค. 5714 มิ.ย.60
17นางสาวลัดดาวัลย์  เลิศเพ็ญเมธา 15 มิ.ย.6030 ก.ย.61
18นายกาเรียน ยืนยงชาติ1 ต.ค.6212ส.ค.63
19นายวรรณวิจักษณ์ กุศล13 ส.ค.6318 พ.ย. 63
20นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์6 ม.ค. 6630 ก.ย. 66