กศน.อำเภอผักไห่ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ สถาบัน กศน.ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read more

กศน.อำเภอผักไห่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการของสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

กศน.อำเภอผักไห่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบออนไลน์วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 มีนาคม 2565

Read more