” กศน.อำเภอภาชี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 “

ในวันที่ 14 –

Read more

” กศน.อำเภอภาชี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าจากหวายเทียม และหลักสูตรการสานและตกแต่งผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก “

นางสาวอาภาภรณ์ คานสว

Read more