” กศน.อำเภอภาชี ร่วมจัดบูธกิจกรรม OTOP ความร่วมมือส่งเสริมอาชีพเพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษา และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “

ในวันที่ 1 มีนาคม 25

Read more

” กศน.อำเภอภาชี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “

นางสาวอาภาภรณ์ คานสว

Read more

” กศน.อำเภอภาชี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการสานและการตกแต่งผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก “

นางสาวอาภาภรณ์ คานสว

Read more